Hoogbegaafd

We hebben op school ook oog voor onze sterkste kinderen. Hoogbegaafde kinderen vertonen een grote honger naar kennis en inhoud. Zonder veel inspanning pikken ze leerinhouden op.

De Gemeentelijke Basisschool van Lille kiest heel bewust voor een goed uitgebalanceerde zorgstructuur voor hoogbegaafde leerlingen. Op dit moment kiezen we voor sterke differentiatie binnen elke klas.

Wiskunde

Onze methode voor wiskunde heet "Reken Maar". Hoogbegaafde kinderen bieden we daarnaast een pakket aan uit "Somplex", "Plustaak rekenen", "Rekenmeesters", "Sterk Rekenwerk" en "Rekentijger"... Dit zijn methodes die verrijkingsleerstof aanbieden zonder het leerjaar te overstijgen.

Wanneer de leerkracht weet dat voor de hoogbegaafde leerling het lesdoel bereikt is, en dit is meestal na enkele oefeningen duidelijk, wordt de rest van de oefeningen geschrapt. In de plaats komt dan een taak uit een van de voorgenoemde verrijkingsmethodes, die qua thema aansluit bij de lesstof van de dag. Het gaat hier dan niet om extra, maar wel om ander werk, dat uiteraard even verplichtend wordt aangeboden als de basisstof aan andere leerlingen. Wanneer dit ander werk niet tijdig afgewerkt wordt in de klas, dient dit thuis te gebeuren. De klasleerkracht verbetert en evalueert het andere werk en er komt een vermelding op het rapport.

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde leerlingen de maal- en deeltafels al te vaak niet geautomatiseerd kennen. Ze berekenen de tafels en doen dit vaak aan een verbluffend tempo. Wanneer echter delingen met rest of staartdelingen aan bod komen, vallen ze door de mand. Dit is te vermijden door de duurtijd van het aanleren van de tafels (in het tweede leerjaar) te verkorten. Om de systematiek van tafels te begrijpen, volgen alle leerlingen het aanleren van de tafel van twee. Wanneer echter enkele weken later de tafel van vijf aan de beurt is, krijgen de hoogbegaafde leerlingen niet enkel deze maar ook alle volgende tafels. Vier weken later volgt een tafeltoets van al deze tafels. Wanneer zij deze met succes afleggen, zijn ze vrijgesteld van alle komende tafellessen. In plaats daarvan krijgen ze opnieuw verrijkingstaken. Wel nemen ze deel aan controletoetsen, om te vrijwaren dat de tafels gekend blijven.

Het spreekt voor zich dat bovenstaande zorg niet enkel beperkt dient te blijven tot hoogbegaafde leerlingen maar dat ook sterke rekenaars hiermee gebaat zijn.

Taal

Onze eersteklassers leren lezen met de methode “Veilig leren lezen”. Hierbij zijn materialen ontwikkeld voor kinderen die reeds vroeger leerden lezen, de zonboekjes. Kinderen die ook al kunnen schrijven, krijgen daarnaast taken uit Plustaak taal en lezen aangeboden in plaats van de standaard werkboekjes. In december wordt er voor de eerste maal een leestest afgenomen van de kinderen die al kunnen lezen. Zij kunnen dan na de kerstvakantie aansluiten bij de groepjes van niveaulezen.

Vanaf het tweede leerjaar wordt er gewerkt met “Talent” waarin de leerstof wordt aangebracht in thema’s. Hierdoor lopen de verschillende domeinen binnen taal niet strikt gescheiden naast elkaar. Lezen is echter een ideaal moment om gedifferentieerd te werken. Binnen de methode krijgen kinderen daarop volop de kans.

Ook voor spelling werken we met “Talent”. Hierin wordt een woordpakket aangeboden, ingeoefend en hier volgt een dictee op. Sterke spellers moeten bijvoorbeeld 2 woordpakketten ineens verwerken. Zij oefenen deze woorden in en krijgen een dictee. Zo creëren we de volgende week extra vrije momenten om verrijkingstaken te maken en missen de kinderen niets van de leerstof.

Ook dit systeem staat los van hoogbegaafdheid en wordt toegepast voor alle leerlingen die sterk zijn in lezen/en of spellen.