CLB

Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met

CLB Vorselaar

Mgr. Donchelei 9

2290 Vorselaar

Tel. 014/50 74 00

De contactpersoon voor onze school is Hilde Vanneste. U kan haar bereiken via het bovenstaande telefoonnummer.

Het CLB-centrum heeft tot opdracht raad geven, begeleiden en soms rechtstreeks hulp bieden. Niet alleen schoolse vorderingen, maar ook het sociale en karakteriële worden gevolgd.

Kinderen met leermoeilijkheden worden op verzoek van de ouders en de school onderzocht. Ook problemen van moeilijke aanpassing, overdreven angst, bedwateren, karaktermoeilijkheden,… kunnen het onderwerp zijn van een nauwgezet onderzoek. Het CLB begeleidt ook de oriëntering in het zesde leerjaar. De tussenkomsten zijn volledig gratis.

Wie school loopt, moet geregeld op medisch onderzoek. De CLB-arts en verpleegkundige gaan na of leerlingen normaal groeien en ontwikkelen, goed zien en goed horen. Op die manier kunnen eventuele problemen tijdig opgevangen worden. Voor de 3-jarige en 4-jarige kleuters en voor de leerlingen van het 1e, 3e en 5e leerjaar worden er medische onderzoeken op school of in het CLB centrum te Vorselaar gepland. Het medisch schooltoezicht is verplicht. Specifieke onderzoeken kunnen plaatsgrijpen op aanvraag van de schoolarts, het CLB, de ouders of de leraar. De ouders worden tijdig ingelicht over de aard van het onderzoek en de motivering van het onderzoek. Na een medisch onderzoek kunnen kinderen doorverwezen worden.

Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren. De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directeur. De ouders hebben het recht zich te verzetten tegen de vermelde arts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na de kennisgeving schriftelijk (d.m.v. een aangetekende brief of een afgifte van een ontvangstbewijs) hun verzet bij de gemandateerde van de bovenvermelde equipe medisch schooltoezicht in te dienen. Ze moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.