Interlevensbeschouwelijke competenties

Elk schooljaar organiseert Het Trapleerke in elk leerjaar van de lagere school een project rond de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC). Alle kinderen van elke levensbeschouwing (katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, niet-confessionele zedenleer…) nemen dan samen deel aan een project om elkaars levensbeschouwing beter te leren kennen. Op die manier leren kinderen niet alleen iets bij over de andere geloofsovertuigingen (en die van henzelf), maar kan er ook wederzijds respect, begrip en empathie groeien voor elkaar. Ook wordt er tijdens dit project verder ingegaan op de rol van levensbeschouwingen in de samenleving en op de gelijkenissen en verschillen qua waarden en normen. De interlevensbeschouwlijke projecten handelen vaak rond 1 bepaald thema, bijvoorbeeld rond de verschillende religieuze en niet-religieuze feesten, symbolen, gebruiken, rituelen enzovoort. Zo gaan de kinderen bijvoorbeeld in elkaars klasjes op bezoek en kunnen ze eens nagaan hoe het er in de protestantse klas of de zedenleerklas aan toe gaat. Maar de projecten kunnen ook maatschappelijke thema’s bevatten zoals vluchtelingen, milieubescherming, armoedebestrijding en dergelijke. De kijk van elke levensbeschouwing op dit specifieke thema wordt dan onder de loep genomen en de kinderen leren op die manier wat elkaars visie is op bepaalde situaties en problemen. Ook laten we de kinderen nadenken over mogelijke oplossingen.

Uiteraard wordt er ook met een kritische bril gekeken: er zijn in de wereld verschillende spanningen tussen religies onderling en het is niet de bedoeling de kinderen hiervan een naïef beeld mee te geven. Het project levensbeschouwingen heeft juist als doel om de moeilijkheden rond levensbeschouwingen te erkennen, maar ook om eventuele kansen te spotten en de kinderen te laten nadenken over hoe we, ondanks onze verschillen, op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan en samenleven.