2019-2020

K1a - lichtblauwe klas - juf Elien

K1b - lichtgele klas - juf Lies

K2 - rode klas - juf An

K3 - lichtgroene klas - juf Conny

L1 - blauwe klas - juf Jenne

L2 - gele klas - juf Bie en juf Jes

L3 - groene klas - meester Tom

L4 - oranje klas - juf Lore en juf Myriam

L5 - roze klas - juf Katrien

L6 - paarse klas - juf Tinne